MENU

pdca-14001.png

Organisaties moeten allemaal voldoen aan de alsmaar toenemende milieuwetgeving. Een rapport van het SCCM over de toegevoegde waarde van ISO 14001 certificering, toont aan dat de norm hier ook daadwerkelijk bij helpt. Dit komt onder meer door het toepassen van de PDCA-cyclus in het systeem. In dit blog leg ik uit hoe de Kwaliteitscirkel van Deming — ook bekend als Plan, Do, Check, Act-cyclus (PDCA) – u helpt bij het structureel behalen van betere milieuprestaties.

Sla geen cruciale stappen over in de route naar certificering - Download het  ISO 14001 stappenplan


De rol van PDCA in betere milieuprestaties

De Kwaliteitscirkel van Deming, of PDCA-cyclus is een onmisbare verbetertool in het vakgebied KAM die u helpt bij het systematisch verbeteren van uw milieuprestaties die bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen in uw milieumanagementsysteem. Om de kwaliteitscirkel uit te leggen doorlopen we alle 4 de stappen in deze blog.

borging-pdca.png


Stap 1: Plan

Een managementsysteem opzetten begint bij het bepalen van doelstellingen. Daarin komen bij een milieumanagementsysteem dus aanvullend milieudoelstellingen naar voren.

Om een compleet beeld te krijgen van de milieudoelstellingen die uw managementsysteem moet helpen behalen start u daarom eerst met het in kaart brengen van belangrijke milieuaspecten en eisen in milieuwetgeving aan uw organisatie, op basis van uw activiteiten en de producten en diensten die u voortbrengt. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuur van uw organisatie uit eigen beweging bepaalde milieudoelstellingen wil meenemen in het managementsysteem. Een belangrijk milieuaspect kan bijvoorbeeld uw energieverbruik zijn. De lijst met milieuaspecten is de basis voor verdere invulling van uw milieumanagementsysteem. De doelen die uw organisatie nastreeft vormen uw milieubeleid.

Op basis van deze milieuaspecten, wettelijke verplichtingen en het milieubeleid van uw organisatie gaat u relevante doelstellingen formuleren op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en uitvoerend) in uw organisatie. Deze doelstellingen dienen meetbaar, haalbaar en tijdgebonden te zijn en dienen mee te bewegen met de dynamiek van uw organisatie.

Een voorbeeld van een SMART-doelstelling kan zijn:

Het binnen 3 jaar reduceren van het totale energieverbruik met 50%, met een budget van 10.000 euro onder de verantwoording van de facilitair manager.

U sluit de Plan-fase af met het formuleren van concrete acties die leiden tot het realiseren van deze doelstellingen en borgt deze in een plan of milieuzorgprogramma.

Stap 2: Do

In het milieuzorgprogramma worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. De milieudoelstellingen zijn namelijk iets van iedereen in de organisatie. U en uw medewerkers voeren vervolgens de acties uit volgens dat plan. Het kan zijn dat u op strategisch, tactisch of uitvoerend niveau andere doelen en acties formuleert en u dus ook per niveau een andere Plan, Do, Check, Act-cyclus zult doorlopen.

pdca-in-managementsysteem.png

Stap 3: Check

Met het bepalen van doelstellingen (Plan) en het uitvoeren van bijbehorende acties (Do) hebt u een eerste begin gemaakt in het behalen van betere milieuprestaties.

Uw organisatie en de mensen, processen en technologieën daarbinnen zijn continu in beweging. De doelstellingen en acties die worden verbonden aan het verbeteren van uw milieuprestaties zullen dus ook moeten meebewegen met uw organisatie. Om dit goed te borgen komt de Check, en later ook de Act-stap uit de PDCA-cyclus goed van pas.

Naast het formuleren van doelstellingen, het definiëren van bijbehorende acties (Plan) en uitvoeren ervan (Do) wilt u er zeker van zijn dat u het verbeteren van uw milieuprestaties op een effectieve en liefst efficiënte manier aanvliegt en bijbehorende wet- en regelgeving naleeft. Dat doet u door een controle uit te voeren (Check) waarin u vaststelt of u de uitvoering ook daadwerkelijk in het teken staat van de doelstellingen, of die doelstellingen al behaald zijn.

Afhankelijk van de doelstelling gebruikt u bijvoorbeeld een meetprogramma, verzamelt u relevante data, of voert u met collega’s een interne audit uit. Zo kunt u continu monitoren en vaststellen of u gestelde doelstellingen heeft gehaald.

Stap 4: Act

Afhankelijk van de uitkomst van datgene dat u heeft gemeten zal uw organisatie eventueel corrigerende maatregelen moeten bepalen (Act) om bij te sturen en alsnog de beoogde resultaten te behalen. Het kan ook zijn dat u opnieuw met de directie en het management aan tafel gaat om de doelstellingen waar nodig bij te stellen, zodat ze nog passen bij ontwikkelingen in de organisatie. In de Act-stap kunt u dus gestructureerd controleren of verbeteringen zijn doorgevoerd en tijdig bijsturen.

Het verminderen van de impact op het milieu: een blijvend thema

Het verbeteren van milieuprestaties is geen eenmalige actie, maar een blijvend thema in uw organisatie. De Plan, Do, Check, Act verbetertool kan worden toegepast in alle lagen van uw organisatie en blijft zich continu herhalen. De cyclus is daarom de basis en tevens de rode draad in uw milieumanagementsysteem. Door de PDCA-cyclus toe te passen kunt u gestructureerd controleren of verbeteringen zijn doorgevoerd en tijdig bijsturen en actualiseren, op een manier die past bij uw organisatie. Zo werkt uw organisatie gestructureerd aan het verkleinen van de impact op het milieu.

Sla geen cruciale stappen over in de route naar ISO 14001 certificering

Milieuwetgeving begrijpen en toepassen en milieuprestaties verbeteren in uw organisatie; hoe doet u dat? En hoe zorgt u dat u alle aspecten van uw managementsysteem scherp genoeg neer kunt zetten om uiteindelijk te gaan certificeren?

Het volgen van de stappen in het Stappenplan zorgt er voor dat u de cruciale te nemen stappen kent en kunt uitvoeren om certificering van NEN-EN ISO 14001:2015 te kunnen gaan behalen. Door het nemen van de stappen in de juiste volgorde, zorgt u bovendien dat u het meest effectief bezig bent.

Download het ISO 14001 stappenplan hier.

ISO 14001 certificeren in 9 praktische stappen

Onderwerpen:

ISO 14001 Alle onderwerpen Wetgeving KAM-vaardigheden

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen