MENU

ISO 14001: Hoe brengt u milieuwetgeving in kaart?-1.jpg

Uw eerste stappen richting ISO 14001 certificering bestaan uit het bepalen van de doelstellingen voor het milieumanagementsysteem en het vaststellen van de eisen in de milieuwetgeving aan uw organisatie. Maar hoe identificeert u welke milieu-eisen in de Wet Milieubeheer van toepassing zijn op uw organisatie om van uw rol in KAM een succes te maken? We helpen u in deze blog vast op weg met de eerste stappen.

Sla geen cruciale stappen over in de route naar certificering - Download het ISO 14001 stappenplan


Begin bij het Activiteitenbesluit: Inrichting of niet?

Uw eerste stap in het opzetten van uw managementsysteem is het vaststellen van belangrijke milieuaspecten en milieu-eisen voor uw organisatie. Het best startpunt hiervoor is de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

De Wet milieubeheer bevat algemene voorschriften voor bescherming van het milieu en is op alle Nederlandse bedrijven van toepassing. Op basis van de Wet Milieubeheer is het Activiteitenbesluit Milieubeheer in het leven geroepen, waarin algemene milieuregels voor bedrijven zijn opgenomen. Alle bedrijven in Nederland vallen geheel of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen WM-inrichting zijn. U kunt aan de hand van de Beslishulp Inrichting Wet milieubeheer bepalen of sprake is van een inrichting zoals gedefinieerd in de Wet Milieubeheer.

 

Het activiteitenbesluit en typen WM-inrichtingen

Als sprake is van een inrichting bepaalt u met de activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) welke verplichtingen voor uw organisatie opgaan afhankelijk van uw type organisatie (A, B, of C):

 

 • Type A inrichtingen voeren minder milieubelastende activiteiten uit. Ze hoeven bij de oprichting of een wijziging geen melding te doen aan het bevoegd gezag en hebben ook geen omgevingsvergunning milieu nodig. Ze vallen volledig onder het Activiteitenbesluit.

  Voorbeelden van type A inrichtingen zijn kantoren, banken en schoolgebouwen.
 • Type B inrichtingen moeten bij de oprichting of een wijziging een melding doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig, maar soms wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Ze vallen volledig onder het Activiteitenbesluit.

  Voorbeelden van type B inrichtingen zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens.
 • Type C inrichtingen vereisen een omgevingsvergunning milieu en moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Soms hebben inrichtingen type C ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Alleen een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op inrichtingen type C. De rest van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning van het bedrijf.

  Voorbeelden van type C inrichtingen zijn afvalverbrandingsinstallaties, elektriciteitscentrales of bedrijven waar sprake is van een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen.

 

Milieu-eisen in het Activiteitenbesluit voor uw inrichting en onderliggende richtlijnen

In het Activiteitenbesluit staat vervolgens welke eisen van toepassing zijn op uw type inrichting. U kunt in de internetmodule vaststellen welke vergunningen of meldingen voor uw organisatie nodig zijn en inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen. In de artikelen in het Activiteitenbesluit vindt u op hoofdlijnen de eisen waar u aan moet voldoen. Hierin kan een verwijzing zijn aangebracht naar onderliggende richtlijnen, zoals:

 1. De Wet Bodembescherming, Richtlijn Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit voor het onderwerp Bodem;
 2. Het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties voor het onderwerp Lucht;
 3. De Waterwet voor het onderwerp Water;
 4. PGS15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voor het onderwerp Veiligheid;
 5. Het activiteitenbesluit voor het onderwerp Energie.

Verkijk u niet op de aanvullende eisen in onderliggende richtlijnen, ook deze zult u moeten analyseren, interpreteren en borgen in uw milieumanagementsysteem.

 

Wees ook scherp op andere milieuregels

ISO 14001, het certificatieschema voor milieumanagementsystemen, vereist dat u relevante milieuwet- en regelgeving voor de organisatie identificeert en beoordeelt of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Met de ISO 14001-norm en de verbetertool PDCA-cyclus hebt u concrete hulpmiddelen in handen om te meten of u ook aan die eisen voldoet en milieuprestaties behaalt en moet verbeteren.

Een grote valkuil bij ISO 14001 is dat organisaties alleen de milieu-eisen vanuit het Activiteitenbesluit (en eventueel de omgevingsvergunning) hebben geborgd en geen rekening hebben gehouden met andere wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp transport en eisen aan co2-emissies van uw wagenpark.

Let er op dat er buiten eisen in het Activiteitenbesluit of de eisen in uw omgevingsvergunning ook andere milieuregels voor uw organisatie kunnen gelden. Het Activiteitenbesluit beslaat alleen de milieueisen die betrekking hebben op uw inrichting.

Maak een vliegende start met ISO 14001 certificering

Hoe zorgt u dat u alle aspecten van uw managementsysteem scherp genoeg neer kunt zetten om uiteindelijk te gaan certificeren? Onze lead-auditoren geven in een praktisch stappenplan een uitgebreide uitleg en afbakening van de onderwerpen waar u mee te maken krijgt om tot certificering van ISO 14001:2015 te komen. 

Download het ISO 14001 stappenplan hier

ISO 14001 certificeren in 9 praktische stappen

Onderwerpen:

ISO 14001 Alle onderwerpen Wetgeving

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen