Kwaliteit-, Arbo- en Milieuwetgeving

De bestuurder van uw organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers vanuit de Arbo-wet, maar moet ook voldoen aan de toenemende milieuwetgeving. Dit komt vaak wel op het bordje van u als KAM-verantwoordelijke te liggen. Het is daarom essentieel om te weten welke wetgeving van toepassing is op uw organisatie - één van de belangrijke onderdelen om van uw rol in KAM een succes te maken. In dit blog lichten we de belangrijkste wetgeving voor de KAM-verantwoordelijke verder toe.

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook]

 

Allereerst: Uw branche / activiteiten zijn leidend voor relevante wetgeving

Even vooraf een belangrijke opsteker: De wetgeving die op uw organisatie van toepassing is, is afhankelijk van de producten en diensten die uw organisatie voortbrengt, maar bijvoorbeeld ook de locatie van vestigingen. In het buitenland kan bijvoorbeeld weer andere wetgeving gelden dan in Nederland, met name bij milieuwetgeving. Houd hier dus rekening mee bij het interpreteren van volgende vormen van wetgeving.


1. Arbo-wetgeving

Om invulling te geven aan eisen in de wetgeving kunnen normen een hulpmiddel zijn en dat geldt ook voor de Arbeidsomstandighedenwet. Deze Arbo-wet is Nederlandse wetgeving en afgeleid van de Europese Richtlijn 89/391 - 'Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk'. Deze Kaderrichtlijn omvat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op het inventariseren, voorkomen en evalueren van risico’s, maar ook voorlichting en opleiding op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Om op een praktische manier invulling te kunnen geven aan de verplichtingen voor de werkgever in Arbo-wet is de VCA-checklist (VGM Checklist Aannemers) ontwikkeld. De checklist beschrijft minimumeisen aan veiligheid, gezondheid (en milieu). Wanneer uw organisatie voldoet aan de gestelde vragen in die checklist geeft uw organisatie invulling aan de Arbo-wet.

Een ander voorbeeld is de ISO 45001 norm. Deze norm voor arbomanagement is ontwikkeld naar aanleiding van een dringende behoefte van organisaties aan het kunnen toetsen en certificeren van het eigen systeem. ISO 45001 vereist dat invulling wordt gegeven aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbo-omstandigheden en veiligheid.

 

2. Milieuwetgeving

Het vaststellen van eisen in milieuwetgeving voor een organisatie blijkt in de praktijk één van de meeste onderschatte onderwerpen tijdens onze audits. Vaak ontstaat bij KAM-coördinatoren een “kennisgat” over welke milieuwetgeving in de volledige breedte van toepassing is op de eigen organisatie. Hier worden door ons dan ook vaak tekortkomingen geconstateerd. Om te weten te komen welke wetgeving op u van toepassing is, dient u eerst de milieuwetgeving te analyseren

Op alle Nederlandse bedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing. Deze wet bevat algemene voorschriften voor de bescherming van het milieu. De wet is vertaald naar concrete eisen voor organisaties in het Activiteitenbesluit, welke algemene milieuregels voor bedrijven bevat. Alle bedrijven in Nederland vallen geheel of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer, behalve als ze geen WM-inrichting zijn. Als sprake is van een inrichting helpt de activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) u bepalen welke verplichtingen voor uw organisatie opgaan afhankelijk van uw type organisatie. In de artikelen in het Activiteitenbesluit vindt u op hoofdlijnen de eisen waar u aan moet voldoen.

ISO 14001, het certificatieschema voor milieumanagementsystemen, vereist dat u relevante milieuwet- en regelgeving voor de organisatie geïdentificeerd heeft en dat de organisatie beoordeelt of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Met de norm heeft u een concreet hulpmiddel om milieu-eisen goed te beheersen en verbeteren. Let op: buiten de eisen in het Activiteitenbesluit, of de eisen in uw omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels voor uw organisatie gelden. Meer informatie over ISO 14001 vindt u op www.sccm.nl.

www.s

Let op: buiten de eisen in het Activiteitenbesluit, of de eisen in uw omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels voor uw organisatie gelden

3. Productveiligheid en -aansprakelijkheid

De nadruk op eisen in Europese en onderliggende nationale wetgeving voor producten en diensten ligt vooral op het gebied van informatiebeveiliging voor dienstverleners. Met uw rol in de productie, import of handel van producten bent u dus mede verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen aan dit product en kan de aansprakelijkheid bij incidenten/gebreken ook naar u worden verlegd in juridische procedures. Ben u hiervan bewust.

 

4. Producteisen (CE-markering en nationale wetgeving)

Produceert en/of levert uw organisatie zelf producten? Dan is CE markering op producten wettelijk verplicht vanuit Europese richtlijnen. U doet er goed aan op de hoogte te zijn van eisen aan de veiligheid van uw producten, maar ook van eventueel aanvullende eisen.

Voldoe zonder specialistische kennis aan de wetgeving - Download de  CE-Markering Tool 
Welke wettelijke eisen op producten van toepassing zijn - of dit nu vanuit een nationaal of Europees kader is - is sterk afhankelijk van het product. Die onderwerpen liggen bovendien verspreid over verschillende ministeries. De wirwar van normen en wetgeving kan u snel in verwarring brengen. Bekijk en benut waar mogelijk de beschikbare bronnen en tools, zoals de websites van Ondernemersplein en RVO of de app “NieuweWetten” om informatie en inzicht te verkrijgen in wetgeving die van toepassing is op uw organisatie.

Heeft u geconstateerd dat uw organisatie aan eisen in wetgeving zoals CE-markering moet voldoen? Dan is het raadzaam al in een vroeg stadium contact op te nemen met uw certificatie-instelling of adviseur. Zo kunt u, voor u aan de slag gaat alvast de juiste keuzes maken.


U kent de wetgeving… en nu?

Het kennen van de wetgeving die van toepassing is op uw organisatie, helpt u bij het bepalen van doelstellingen voor uw KAM-systeem dat u gaat opzetten of verbeteren om aan deze wetgeving te kunnen voldoen. Op de hoogte blijven van wetgeving is slechts een onderdeel van uw verantwoordelijkheden in uw KAM-rol. Maak van andere aspecten van uw KAM-functie ook een succes.

Download onze gids voor het succes van de KAM-coördinator hier.

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Wetgeving

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland