OHSAS 18001 ISO 45001

U bent in het bezit van het OHSAS 18001 certificaat voor arbomanagement. Inmiddels is deze norm vervangen door de ISO 45001 norm. U moet daarom voor een nieuwe norm certificeren. Maar wat betekent dit voor u? En wat is er precies veranderd op inhoudelijk gebied? In dit blog verdiepen we ons in de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 en wat dit voor invloed heeft op uw organisatie:

OHSAS 18001 naar ISO 45001 norm: wat gaat er veranderen?

OHSAS 18001 is een certificatieschema dat organisaties helpt aan te tonen dat zij veiligheid serieus nemen. Ook toont het aan dat het haar werknemers goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving biedt. Vanaf 12 maart 2021 vervangt de ISO 45001 norm officieel deze OHSAS 18001 norm. Tot die tijd heeft u de tijd om over te stappen. Waarom verandert deze norm? 

Sinds de High Level Structure (HLS-structuur) in het leven is geroepen, levert het voor organisaties veel voordelen op om meerdere certificatieschema’s hierop te laten aansluiten. Zo ook de ISO 45001. Deze ‘nieuwe’ norm draait om het borgen van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het helpt organisaties met het opzetten van een managementsysteem voor arboveiligheid en het borgen van deze zaken. Wat is er van veranderd?

Stimuleer veilig gedrag en minimaliseer incidenten op de werkvloer - Download  Best Practices [Gratis Ebook]


Wat betekent deze verandering voor u?

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Als we naar het grote geheel kijken is er één verandering belangrijk om bij stil te staan.

Nu het schema als High Level Structure is opgebouwd, worden er tijdens externe audits ook vragen gesteld op dit niveau. Dit betekent dat er meer diepgang van u wordt verwacht – en dit is dan ook expliciet in de norm vereist. Oftewel, u wordt hier door een auditor op beoordeeld.

Een begrip dat hier goed op aansluit is het ‘out of the box denken’. Dit betekent het verder kijken dan wat de norm van u eist. Op die manier brengt u diepgang aan in uw managementsysteem.

Voor alle wijzigingen die we onderstaand gaan benoemen, geldt: deze onderwerpen zijn niet compleet nieuw, maar zijn expliciet als norm-eis in de ISO 45001 opgenomen.

Wat verandert er in ISO 45001 - ten aanzien van OHSAS 18001?


Contextanalyse
Een contextanalyse is een analyse die u uitvoert om inzicht te krijgen in de risico’s, kansen, belanghebbenden etc. De ISO 45001 stelt dat u een contextanalyse verplicht uitvoert. Dit is niet nieuw, echter eiste de OHSAS 18001 norm dit niet specifiek. De ISO 45001 doet dit wel.

Vaststellen eisen belanghebbende partijen 
Als organisatie dient u de eisen van belanghebbende partijen vast te stellen en hierover na te denken. Belanghebbende partijen kunnen bijvoorbeeld zijn: werknemers, de werkgever, de overheid, klanten etc. 

Wat bedoelen we met het vaststellen van eisen?
De overheid vindt bijvoorbeeld dat er een veilige werkplek gecreëerd moet worden door de werkgever, voor de werknemer. De werknemer stelt daarnaast ook eisen aan zijn werkomgeving, zoals het creëren van een prettige werkplek. De werknemer heeft ook bepaalde verplichtingen waaronder het serieus nemen en professioneel uitvoeren van zijn/haar taken. Klanten eisen veilige producten en een betrouwbare dienstverlening. Zo stelt elke belanghebbende partij dus zijn eigen eisen.


OHSAS 18001 naar ISO 45001
Invloed van veranderingen op organisatie 

Uw organisatie dient om te kunnen gaan met interne of externe veranderingen die invloed hebben op de activiteiten of belanghebbenden van uw organisatie. Denk aan veranderingen vanuit wetgeving (extern) en veranderingen in activiteiten van de organisatie of in de samenstelling van mensen binnen het bedrijf (intern).

Integratie met andere bedrijfsprocessen 
U dient te beoordelen of veranderingen binnen de organisatie betrekking hebben op andere bedrijfsprocessen. Wanneer een verandering op meerdere bedrijfsprocessen impact heeft, dient u deze te integreren. 

Directe betrokkenheid van de leiding 
De betrokkenheid van de directie werd altijd al geëist, echter noemt de ISO 45001 norm het betrokkenheid van de ‘leiding’. Dit houdt in dat iedere vorm van leiderschap kan worden aangesproken. Naast de directie, worden hier ook managers en afdelingshoofden bedoeld. Alle leidinggevenden dienen draagvlak voor het managementsysteem te hebben en uit te dragen.

Risico’s én kansen 
U dient zich af te vragen wat de belangrijkste risico’s zijn die zich voordoen als het gaat over (arbo)veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook hier komt het begrip ‘out of the box denken’ sterk naar voren.

Denk ook eens aan risico’s die zich voordoen buiten de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Bijvoorbeeld: Hoe vind ik geschikt personeel? Of wat betekent een verhuizing voor de omgeving en bereikbaarheid van ons bedrijf? Ieder risico brengt ook een kans met zich mee. Deze dient u ook te signaleren.

Communicatie op basisbehoeften
Deze norm-eis stelt dat u als organisatie zowel intern als extern dient te communiceren. U kunt denken aan interne communicatie omtrent verzuim van werknemers en hoe u omgaat met de RI&E. Externe communicatie voert u bijvoorbeeld over de veilige en gezonde werkomstandigheden binnen uw bedrijf of ten aanzien van het bedrijfshulp plan. Ook kunt u zowel intern als extern communiceren over de missie en visie van uw bedrijf. 

OHSAS 18001 naar ISO 45001


Beheersing uitbestede processen 

U dient de processen die u uitbesteedt te beheersen door te zorgen dat de mensen waarmee u samenwerkt:

- Voldoen aan wettelijke eisen
- Conform het beleid van uw organisatie te werk gaan

Dit beoordeelt u normaliter op voorhand door bijvoorbeeld te controleren of afspraken worden nagekomen.

Gedocumenteerde informatie in plaats van procedures
Procedures zijn niet meer verplicht in de ISO 45001 norm. U dient uiteraard zaken aan te tonen, echter bent u “vrij” om hier zelf invulling aan te geven. Wel dient u gedocumenteerde informatie te realiseren ter onderbouwing van uw conformiteit omtrent de normeisen. Zorg ervoor dat de (verplichte) gedocumenteerde informatie altijd beschikbaar is. Bewaar het bijvoorbeeld digitaal in de cloud of op een server. Houdt in dit geval wel rekening met mogelijke uitval en zorg voor goede back-ups. 


Wat verandert er inhoudelijk op het gebied van arbomanagement?

Competenties
De in OHSAS 18001 genoemde competenties – worden in de ISO 45001 trainingen genoemd. Waar in het verleden een registratie aantoonbaar moest zijn van mensen ten aanzien van vakbekwaamheid, zien we nu dat het veel meer gaat over competentiemanagement. Oftewel, is uw personeel daadwerkelijk vakbekwaam? En hoe borgt u dat?

Leiderschap
In de ISO 45001 wordt leiderschap vereist. Leiderschap betekent dat er een gedeelde verantwoordelijkheid heerst onder leidinggevenden. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zaken die geregeld moeten worden. Denk hierbij aan de eisen uit de norm en de bedrijfsactiviteiten.

Cultuur
U dient te kijken welke impact de bedrijfscultuur heeft op Arbo management. Denk hierbij aan het verloop van personeel. Is deze erg laag? Dan zegt dat wellicht iets over uw bedrijfscultuur in positieve zin.


Welke voordelen biedt de overgang naar ISO 45001 voor uw organisatie?

De ISO 45001 norm is - zoals al eerder gezegd - opgebouwd als HLS-structuur. Maar welke voordelen biedt deze verandering voor u? 

Overgang ISO 45001

bron: Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut

  • Combi-voordelen
    Met de komst van ISO 45001 is het in het vervolg makkelijker om certificatieschema’s met elkaar te combineren. Denk bijvoorbeeld aan de ISO 9001 en ISO 14001. Een van de vele voordelen van de HLS-structuur. Kortom, combi-voordelen betekenen voor u minder tijd en kosten. 

  • Eenvoudiger te begrijpen
    Door de HLS-structuur wordt de norm qua opzet beter te begrijpen. Omdat alle schema’s die in de HLS-structuur passen, gelijk zijn opgebouwd, is het ‘concept’ ervan ook gelijk. Dit kan mogelijk betekenen dat - wanneer u bijvoorbeeld het kwaliteitsmanagement (ISO 9001) al eens heeft doorlopen - u de opzet van het schema voor gezondheid, veiligheid en welzijn makkelijker begrijpt. Let wel, dit gaat enkel om hoe de schema’s zijn opgebouwd en niet om de inhoudelijke aspecten.

Creëer een veilige en gezonde werkplek:

Uw rol stopt niet bij het onderhouden van normkennis, zoals bij de ISO 45001 norm wijziging. U bent ook de aangewezen persoon die zorgt voor een veilige werkomgeving. En daarbij gaat het niet alleen om het voldoen aan eisen, maar ook om het verhogen van bewustzijn en veilig gedrag.

Maar hoe verhoogt u bewustzijn? En hoe zorgt op lange termijn voor positieve verandering? Onze experts delen hier 17 Best Practices voor het creëren van een positieve en energieke veiligheidscultuur, zodat u incidenten op de werkvloer nog verder gaat terugdringen: 

Download uw 17 Best Practices hier. 

17 Best Practices Veiligheidsladder

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Wetgeving Normkennis KAM-vaardigheden veilig werken

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland