MENU

wetgeving-producten-diensten.png

In de smiezen krijgen en houden welke wettelijke eisen er zijn voor uw producten is nog niet zo eenvoudig. U moet rekening houden met verschillende bronnen van informatie en vindt niet snel de totale eisen aan uw product concreet op één plek terug in wetgeving of richtlijnen. Hoe blijft u door de bomen het bos zien? Om u op weg te helpen verdiepen we ons in dit blog in eisen aan producten vanuit nationale en Europese wetgeving.


Begin bij het bepalen van uw verantwoordelijkheid

Heeft uw organisatie een rol in de vervaardiging, import of handel van producten, dan bent u er verantwoordelijk voor dat die producten voldoen aan eisen in de EU op het gebied van veiligheid, gezondheid, en milieu. Het goed beheersen van die eisen komt daarom vaak op het bordje van de KAM-functionaris te liggen.


Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook]

 

Welke wettelijke eisen op producten van toepassing zijn - of dit nu vanuit een nationaal of Europees kader is - is sterk afhankelijk van het product. Die onderwerpen liggen bovendien verspreid over verschillende ministeries. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat bijvoorbeeld over bouwproducten en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over machinebouw.

De wirwar van normen en wetgeving kan u snel in verwarring brengen. U kunt het borgen van die eisen beheersbaar maken door deze als doelstellingen mee te nemen in (het opzetten van) uw managementsysteem. Om deze eisen en risico's zo goed mogelijk te kunnen beheersen moet u wel eerst analyseren en interpreteren welke eisen en richtlijnen er op uw organisatie en producten van toepassing zijn. 

U kunt risico’s zoveel mogelijk beperken door op voorhand een grondige risicoanalyse voor het product uit te voeren.

De Warenwet

De Warenwet beschrijft algemene regels over volksgezondheid, veiligheid van producten, eerlijkheid van handel en goede voorlichting. Onder de Warenwet vallen veel regelingen en besluiten voor levensmiddelen en consumentenproducten. Zo zijn er warenwetbesluiten voor speelgoed, levensmiddelen, voedingsmiddelen en algemene productveiligheid.

 

CE-markering

CE-markering is een wettelijk kader waar u als KAM-functionaris van op de hoogte moet zijn om uw rol met succes te kunnen uitvoeren. Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. De fabrikant is verantwoordelijk voor het vaststellen en verklaren dat een product voldoet aan die wettelijke eisen voor (met name) productveiligheid. CE-markering is van toepassing op industriële producten die vallen onder een CE-markeringsrichtlijn, zoals liften, speelgoed en medische hulpmiddelen.

ce-markering.png

Op de website van de Europese Commissie kunt u vaststellen of er richtlijnen bepaald zijn waarvoor CE-markering vereist is. Heeft u geconstateerd dat uw organisatie aan eisen in wetgeving zoals CE-markering moet voldoen? Soms zijn op één enkele productgroep meerdere richtlijnen van toepassing. Wees hier dus vooral scherp op! Zo vallen veel electr(on)ische producten onder de laagspannings-, EMC- én RoHS-richtlijn. Het is raadzaam om al in een vroeg stadium contact op te nemen met een certificatie-instelling of uw KAM-adviseur. Zo kunt u, voor u aan de slag gaat alvast de juiste keuzes maken.

Certificatie-instellingen mogen toelichting geven op CE en wetgeving. U kunt dan in dialoog met de certificatie-instelling vaststellen wat het voldoen aan wetgeving in uw situatie inhoudt. Verdere uitwerking en invulling zijn aan uw organisatie. De certificatie-instelling komt dan later weer toetsen op uw invulling aan de eisen.

 

Productaansprakelijkheid

Let op dat u als fabrikant aansprakelijk bent voor schade die door het product ontstaat. Het gaat dan om schade aan een persoon of aan een andere zaak dan het product zelf. Bent u binnen de EU de importeur, dan wordt u juridisch gezien als de producent en bent u dus aansprakelijk voor schade onstaan door het product.

 

Welke bronnen kunt u raadplegen?

Inzicht verkrijgen en op de hoogte blijven van wetgeving die van toepassing is op uw organisatie en de producten/diensten die worden voortgebracht is vaak complex en ondoorzichtig. Vooral het vast kunnen stellen of u alle eisen compleet hebt voor uw organisatie is belangrijk. Bekijk en benut waar mogelijk beschikbare bronnen. Werp bijvoorbeeld een blik op de websites van Ondernemersplein, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), NANDO,

Maak in alle opzichten van uw rol in KAM een succes

Er komt veel kijken bij het succesvol opzetten of verbeteren van een managementsysteem. In de complete Gids voor het succes van de KAM-coördinator bundelen we alle aspecten van het vakgebied in één handzaam document.  Een aantal vakkundige professionals beschrijven de valkuilen van uw dagelijkse werk, delen de slimme opstekers en nemen u mee in de te nemen stappen om uw doelen te bereiken.

Download de gids voor het succes van de KAM-coördinator hier.

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Wetgeving

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen