co2-prestatieladder-certificering.jpg

U wilt voldoen aan de eisen van uw opdrachtgevers wat betreft het bijdragen aan een schoner milieu. U besluit daarom dat u deze bijdrage aantoonbaar gaat maken met de CO2-prestatieladder certificering. Tevens kan u dit direct een voordeel bij gunning opleveren. Echter zal u zelf de eerste stap  moeten zetten. Weet u niet waar u moet beginnen en hoe u overzicht houdt over alle uiteenlopende laddereisen? In dit blog delen we met u de 5 meest voorkomende valkuilen tijdens audits én de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Zo houdt u de belangrijke punten scherp!

Niet alleen voor de CO2-prestatieladder, maar voor praktisch alle certificatieschema’s hebben we een onderzoek gedaan naar de top 5 afwijkingen in de periode november 2015 t/m november 2016. Deze valkuilen hebben we gebundeld in een compleet Trendrapport. Onze TÜV NORD specialisten lichten hierin de oorzaken achter deze afwijkingen toe en delen waardevolle tips die u direct kunt toepassen. 

 

SP  Doorloop soepel uw iso 27001 audit met deze 5 tips (800 x 1500 px) (800 x 1900 px)

1. Heeft u het energieverbruik van uw bedrijf omgerekend naar CO2-emissie(s)?

De nummer één valkuil tijdens de CO2-prestatieladder certificering, is het omrekenen van het eigen energieverbruik naar CO2-emissies. De auditoren kenmerken dit als een afwijking, omdat de verkeerde waarden uit de berekening naar voren komen. Hoe dit komt? Omdat men in de meeste gevallen de verkeerde omrekenfactor kiest. 

Op de website www.co2emissiefactoren.nl staat aangegeven welke omrekenfactor u kunt gebruiken. Wees er scherp op dat u geen oude gegevens, gegevens uit een verkeerde kolom of categorie etc. meeneemt in uw berekening. Tevens raden we u aan een print-screen of pdf te maken van de website op de dag dat u de emissie-inventaris berekent. Hiermee toont u aan welke emissiefactoren u heeft gebruikt.  

2. Neemt uw bedrijf actief deel aan initiatieven rond de reductie van COin de sector of daarbuiten? 

Het actief deelnemen aan een levend initiatief rondom de reductie van CO2, stelt de CO2-prestatieladder verplicht. Met actief wordt bedoeld; daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het initiatief, door kennis in te brengen en op te halen. Dit is waar het in de praktijk veelal misgaat. In de meeste gevallen zijn organisaties wel aangesloten bij een dergelijk initiatief, maar is de bijdrage hieraan niet actief te noemen. U dient aantoonbaar bewijs te leveren van de kennis die u heeft ingebracht én opgehaald.

Een dieperliggende oorzaak en daarmee valkuil is dat het management/directie de toegevoegde waarde van de investering in tijd en energie niet direct ziet. Wanneer u hier als KAM verantwoordelijke tegenaan loopt, kan het u helpen de investering naar concrete voordelen voor de organisatie te communiceren. U kunt bijvoorbeeld aankaarten dat dit een keiharde laddereis is. Dat de uiteindelijke certificering uw organisatie direct voordeel oplevert in gunning en daarmee dus kosten bespaart. Dit maakt het voordeel van deze indirecte investering een stuk tastbaarder.

Verkrijg waardevolle inzichten in de valkuilen tijdens audits - Download het  Trendrapport Afwijkingen in Audits


3. Beschikt uw bedrijf over kwantitatieve COreductiedoelstellingen voor scope 1, 2 & 3? 

De CO2-prestatieladder stelt verplicht dat u reductiedoelstellingen opstelt voor uw scope 1, 2 en 3 CO2-emissies. U dient voor scope 1, scope 2 én scope 3 afzonderlijk een doelstelling op te stellen. Wat we vaak mis zien gaan is dat organisaties bijvoorbeeld voor alle drie de scopes één doelstelling opstellen. Daarnaast zien we dat organisaties de doelstellingen niet in concrete cijfers of CO2 uitdrukken.

Waarom leidt dit tot een afwijking? Wanneer u geen concrete cijfers of CO2 aan de doelstelling koppelt, kunt u ook niet meten of u de beoogde resultaten heeft behaald. Het gevolg hiervan is een gebrek aan inzicht in de resultaten van uw doelstellingen. Dit leidt vervolgens tot een afwijking. 

Een goede reductiedoelstelling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Duidelijk moet zijn hoeveel COuitstoot u wilt reduceren en binnen welk tijdspad. Een goede methode om uw doelstellingen volledig op te stellen is om ze SMART te formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Deze methode zorgt ervoor dat u sterk geformuleerde doelstellingen neerzet, die u ondersteunen in het behalen van uw certificaat.

De door SKAO gepubliceerde Praktische Gids voor Bedrijven om te certificeren t/m niveau 3, helpt u bij het geven van invulling aan de eisen in de CO2-prestatieladder

4. Heeft uw directie de directiebeoordeling uitgevoerd?

De CO2-prestatieladder eist dat u een directiebeoordeling uitvoert. Wat houdt dit precies in? Uw directie gaat op jaarlijkse basis het managementsysteem beoordelen op blijvende geschiktheid, implementatie, adequaatheid en effectiviteit/doeltreffendheid. Waarom schrijft een auditor een afwijking? We constateren in de basis twee valkuilen: 

  • Het is onduidelijk voor een auditor wat de organisatie met de resultaten van de directiebeoordeling heeft gedaan. Vaak is hierdoor niet duidelijk welke acties er concreet voortkomen uit de directiebeoordeling en hóe de organisatie deze acties uitvoert. Het is daarom zaak dat u een actieplan opstelt, op basis van de resultaten van de directiebeoordeling. In het actieplan neemt u o.a. op wie deze acties gaat uitvoeren en wanneer. Het actieplan draagt zorgt ervoor dat u geen zaken over het hoofd ziet én dat u de uitgevoerde acties en resultaten aantoonbaar kunt maken. 

  • De directiebeoordeling is simpelweg niet uitgevoerd. Hierbij het probleem dat u in geen enkel geval gaat voldoen aan de ladder-eis. Waar komt dit nu door? De dieperliggende oorzaak die hieraan ten grondslag ligt, is dat de directie of het management de waarde niet inziet van de directiebeoordeling. Dit maakt het lastig draagvlak te creeeren voor KAM-activiteiten. Communiceer daarom wat concreet de voordelen zijn voor uw organisatie. 

Wees bij deze ladder-eis ook scherp op de relatie tussen de interne audits en de directiebeoordeling. De interne audit resultaten dienen ter cruciale input voor de directiebeoordeling. Een onvolledige interne audit kan automatisch ook een onvolledige directiebeoordeling betekenen.

5. Heeft u interne audits uitgevoerd? 

U dient ten minste eenmaal per jaar een interne audit uit te voeren. In deze interne audit gaat uw organisatie en het managementsysteem beoordelen op een aantal aandachtpunten, zoals:

  • De relevante eisen uit de CO-prestatieladder 
  • De doelstellingen die van toepassing zijn op uw organisatie
  • De doelstellingen die horen bij uw beoogde ladderniveau

In de praktijk treffen we situaties aan waarin de interne audit niet (aantoonbaar) is uitgevoerd. Of, zoals ook bij de directiebeoordeling, is voor de auditor niet duidelijk wat de organisatie met de resultaten heeft gedaan. Het ontbreekt hier aan een actieplan, of aantoonbaar uitgevoerde verbeteracties. 

Een gebrek aan documentatie en registratie is een bekende valkuil tijdens CO-prestatieladder certificering. Het wordt wel eens gezien als een 'noodzakelijke kwaad' omdat het voor bijkomende administatieve taken zorgt. Wanneer u documentatie op de goede manier inzet, draagt het juist bij aan uw succes in KAM! 

Verkrijg nóg meer inzicht in valkuilen, download het complete Trendrapport

Of u nu al gestart bent met uw CO2-prestatieladder certificering of u nog moet beginnen, de nodige hulp kunt u hoogstwaarschijnlijk goed gebruiken. We hebben daarom de resultaten van de CO2-prestatieladder én van 15 andere certificatieschema’s gebundeld in een handzaam document. Dit Trendrapport kunt u te allen tijde raadplegen en biedt u waardevolle inzichten in afwijkingen, praktische tips en handige oplossingen. Kortom, een bron van informatie ter ondersteuning van uw KAM-prestaties!

Download het Trendrapport hier

Trendrapport Afwijkingen in Audits

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Normkennis Certificeren co2

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland