EN 1090 certificering

Gaat u starten met certificering voor de NEN-EN 1090 norm, dan loopt u al gauw tegen termen aan als NEN-EN 1090, CE-markering, NEN-EN-ISO 3834 en FPC certificering. Hoe zorgt u ervoor dat u zich focust op de juiste zaken om het EN 1090 certificaat te behalen? Om u op weg te helpen schreven we een uitgebreid stappenplan ‘NEN-EN 1090-1 certificeren in 7 stappen’. In dit blog geven we u alvast een voorproefje met een beknopte variant van dit stappenplan.

Certificeren voor NEN-EN 1090 in 7 stappen


Lees op deze pagina meer over de publicatie van EN 1090 deel 2 en welke actuele versies van EN 1090 er zijn.

Stap 1. Wat is de scope van uw organisatie t.a.v. NEN-EN 1090-1?

U gaat een FPC systeem volgens EN 1090-1 en voor lassen conform NEN-EN ISO 3834 opstellen om de EN 1090 certificering te behalen. Om dat te kunnen doen, dient u er rekening mee te houden dat de werkzaamheden van uw bedrijf binnen bepaalde kaders vallen. Het vaststellen van die kaders helpt u bij het bepalen van de belangrijkste stappen, en dus bij het helder krijgen van de fasering en de interne belanghebbenden die u bij het proces wilt, of moet betrekken:

 • Uw constructies vallen binnen de uitvoeringsklasse EXC1 tot en met EXC4
 • Uw materiaal (staal) (a) valt binnen de sterkte klasse (b) t/m S355 (materiaalgroep 1.1, 1.2)
 • U hanteert methode van verklaren 1 en 3a (géén constructief ontwerpen)
 • Het technisch deel wordt uitgevoerd volgens NEN-EN 1090-2 (staal)
 • U hanteert lasproces 135
 • Uitbesteding: u besteedt alléén NDO en conservering uit
 • U past warmtebehandeling niet toe


Download het complete stappenplan: ‘NEN-EN 1090-1 certificeren in 7 stappen’ en zorg dat u geen belangrijke stappen overslaat in de route naar EN 1090 certificering.

Stap 2. Leg de basis voor uw FPC systeem

Deze stap heeft als doel u erop te attenderen niet direct met de concrete invulling van het systeem aan de haal gaat, maar dat u eerst stil staat bij de essentiële randvoorwaarden om eengoede invulling te kunnen geven aan FPC. Een aantal belangrijke stappen om de basis te leggen voor uw FPC systeem zijn:

 • Schaf de NEN bundel 18 aan voor belangrijke achtergrondinformatie en learnings
 • Communiceer duidelijk de verwachtingen aan het management
 • Bepaal de doelstellingen van uw organisatie samen met het management
 • Verdiep u in bijlage ZA van de geharmoniseerde norm
 • Achterhaal of er al processen in de organisatie zijn beschreven of gedocumenteerd op het gebied van FPC
 • Dicht het gat tussen de huidige en gewenste situatie met een GAP analyse
 • Stel een projectplan samen waarin u borgt welke mensen, middelen, methodes en materialen benodigd zijn om van de huidige, naar de gewenste situatie te gaan

Knipsel-1.jpg

Stap 3. Stel een FPC systeem op (o.b.v. NEN-EN 1090)

In deze stap zet u zelf, of met een derde partij een systeem (FPC) op, inclusief een laskwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 3834. Deze laatste NEN-EN ISO 3834 hoeft niet gecertificeerd te zijn maar wordt wel meegenomen in de beoordeling van EN 1090-1.

3.1 Controleer vooraf wat de kwaliteitsbepalende zaken en daaraan verbonden minimale eisen zijn die er echt toe doen, betreffende:

 • Het FPC kwaliteitsbeheersingssysteem. Een voorbeeld: zijn er specificaties en kwalificaties voor onderaannemers vastgelegd?
 • Het lastechnische deel volgens NEN EN ISO 3834. Een voorbeeld: Wordt de scope van het bedrijf afgedekt door pWPS-en, WPS-en, WPQR’s, volgens de geldende normen?

Wanneer u de minimale eisen vooraf in kaart brengt voorkomt u dat u tijdens de certificatie-audit voor vervelende verassingen komt te staan die het behalen van het EN 1090 certificaat in de weg staan.

3.2. Geef invulling aan procedures, instructies, formulieren en registraties

Geef vervolgens invulling aan de maatregelen die moeten worden doorgevoerd in beleid en procedures, werkinstructies en documentatie in de vorm van formulieren en registraties:

 • Documenteer waar nodig en waar vereist
 • Ken rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe

Stap 4. Toets of de werkelijkheid klopt met het systeem met interne audits

Het uitvoeren van interne audits heeft een aantal functies: één van de functies is dat u kunt vaststellen of de doelstellingen voor het managementsysteem worden bereikt en of afspraken en beleid dus worden nagekomen. U kunt dus toetsen of het managementsysteem voldoet aan de eigen opgelegde eisen en op naleving van externe (opgelegde) eisen, zoals in normen en standaarden. Interne audits kunnen u ook helpen om kansen en risico’s boven tafel te krijgen en verbeteringen te signaleren. Zo kunt u achterhalen of werkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Stap 5. Zorg ervoor dat het systeem gereed is voor EN 1090 certificering met een directiebeoordeling

Wanneer de interne audit is uitgevoerd en afgerond, is uw organisatie klaar voor de directiebeoordeling. De directiebeoordeling, ook wel ‘management review’ genoemd, is de beoordeling van de effectiviteit van uw systeem door het topmanagement van uw organisatie. 

De resultaten van de interne audit en de directiebeoordeling zijn uitermate geschikt om mogelijke tekortkomingen in uw systeem tijdig te signaleren. Ook komen tijdens een directiebeoordeling mogelijke wijzigingen in de context naar boven, zoals veranderingen in uw organisatie, veranderende wet- en regelgeving of trends in uw markt welke logischerwijs een effect hebben op het al dan niet behalen van doelstellingen.

Stap 6. Laat het FPC systeem certificeren

Voordat een CE-verklaring door u als fabrikant kan worden opgesteld is de toetsing van het FPC systeem vereist. U staat dan aan de vooravond van de externe audit: ook wel Third Party audits genoemd. Het doel van deze audits is dat een externe partij objectief vaststelt dat het managementsysteem binnen uw organisatie voldoet aan de eisen in de norm. De externe audit bestaat uit twee fasen: het vooronderzoek en de implementatie-audit.

Stap 7. U heeft het certificaat behaald… en nu?

In deze laatste stap maken we u graag bewust van een aantal zaken die u scherp dient te houden na het behalen van het EN 1090 certificaat:

 • Stel en leg vast hoe uw organisatie met CE prestatieverklaring en CE-markering omgaat. 
 • Wees altijd scherp op de actualiteit van normen.
 • Blijf scherp op wijzigende wet- en regelgeving en andere externe factoren.

Sla geen cruciale stappen over in de route naar EN 1090 certificering

Gezien de complexiteit van het onderwerp is het niet vreemd dat begrippen als NEN-EN 1090, CE-markering, NEN-EN-ISO 3834 en FPC certificering bij u verschillende vragen oproepen. In het stappenplan ‘NEN-EN 1090-1 certificeren in 7 stappen’ geven we u daarom niet alleen een uitleg en afbakening van de onderwerpen waar u mee te maken krijgt, maar doorlopen we ook de te nemen stappen om tot certificering te komen.

Wanneer u dit stappenplan bij de hand houdt als ondersteunend document kunt u er gerust op zijn dat u scherp bent op de belangrijkste te maken overwegingen. Zo laat u in de route naar certificering van NEN-EN 1090-1 niets aan het toeval over.

Download het EN 1090 stappenplan hier.

New Call-to-action

 

Onderwerpen:

Wetgeving Normkennis Certificeren

Auteur

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV NORD

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen