certificaat-wel-geen-accreditatie.jpgUw organisatie maakt producten of levert diensten. Een grote commerciële uitdaging daarin is het overtuigen van potentiële klanten dat u een betrouwbare partij bent om zaken mee te doen en uw organisatie voldoet aan wettelijke en andere eisen. Met certificaten en keurmerken maakt u dat als bedrijf aantoonbaar.

De waarde die certificaten en keurmerken vertegenwoordigen worden in grote mate bepaald door de betrouwbaarheid van degene die het certificaat uitgeeft. Nu denkt u wellicht, een certificaat is toch een certificaat? Daar is in de wereld van certificatie echter één hele belangrijke onderliggende factor aan verbonden: accreditatie.

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook]

Wat is accreditatie?

Accreditatie betekent letterlijk vertrouwen geven. Net als dat uw certificaat uw (potentiële) klanten een indicatie geeft van uw betrouwbaarheid, zorgt accreditatie voor de betrouwbaarheid van certificatie-instellingen.

Het is belangrijk dat uw certificatie-instelling objectief, onafhankelijk en deskundig is en blijft, en activiteiten op basis van overeengekomen afspraken uitvoert. Dit is van belang, omdat dit waarborgt dat uitgegeven certificaten aan dezelfde maatstaven blijven voldoen en ze dus ook hun waarde blijven behouden.

Wat is het verschil tussen accreditatie en certificatie?

Een certificatie-instelling beoordeelt een te certificeren bedrijf. Een accreditatie-instantie accrediteert een certificatie-instelling. De certificatie-instelling toont die betrouwbaarheid dus aan door beoordeling van uw managementsysteem of producten en diensten. De accreditatie-instantie – zoals in Nederland de Raad voor Accreditatie (RvA) – beoordeelt de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de certificatie-instelling. Zo ontstaat een keten van vertrouwen.

Wat wil een certificaat onder accreditatie nu eigenlijk zeggen?

De bakker op de hoek kan ook een ISO 9001 certificaat afgeven, maar welke waarde vertegenwoordigt dat? U hebt in dit geval niet de zekerheid dat een betrouwbare partij de beoordelingen uitvoert en bent u er dus ook niet van verzekerd dat uw opdrachtgevers de waarde van uw certificaat erkennen. De eisen aan geaccrediteerde certificatie-instellingen zorgen ervoor dat de auditoren die uw systeem komen beoordelen onpartijdig, onafhankelijk en vakkundig zijn en de beoordeling dus betrouwbaar is en waarde heeft.

Is een certificatie-instelling die niet onder accreditatie beoordeelt dan onbetrouwbaar?

Zoals hiervoor geschetst, kunnen überhaupt niet alle certificatieschema’s of keurmerken onder accreditatie worden beoordeeld. Als een certificatie-instelling haar activiteiten deels of geheel onder accreditatie uitvoert, is dit wel een belangrijke indicatie dat dit op een betrouwbare manier gebeurt, ook voor de certificatieschema’s die niet onder accreditatie worden beoordeeld. Het gaat uiteindelijk om de perceptie van betrouwbaarheid door uw opdrachtgevers of andere belanghebbenden.

Kunnen alle certificaten onder accreditatie worden afgegeven?

De meest populaire certificatieschema’s in Nederland, zoals ISO 9001, VCA en ISO 14001 kunnen onder accreditatie worden gecertificeerd. Voor bepaalde schema’s is het zelfs verplicht. Desondanks geldt dit niet voor alle certificatieschema’s en geldt vooral voor het grote aantal uiteenlopende keurmerken dat certificaten niet onder accreditatie kunnen worden afgegeven. Het kan zijn dat de schemabeheerder dit nog niet heeft weten te bereiken, omdat het schema bijvoorbeeld nog niet aan de eisen van accreditatie kan voldoen, of de ambitie is er niet. 

Op de website van de Raad voor Accreditatie is een overzicht in ontwikkeling van wél geaccrediteerde keurmerken. Zodra hier meer over bekend is stellen we uiteraard op de hoogte met een nieuwe blog!

De commerciële waarde van accreditatie

De waarde van accreditatie is redelijk concreet uit te drukken in commerciële waarde als we het vanuit de opdrachtgever bekijken:

Opdrachtgevers Opdrachtnemers

Transparantie door één maatstaf

Potentiële opdrachtnemers vergelijken op basis van geaccrediteerde certificaten is appels met appels vergelijken.

Reden tot uitsluiting bij opdrachtgevers

U kunt heel veel aandacht besteden aan het differentiëren van uw bedrijf ten opzichte van concurrenten, maar het niet in bezit zijn van een geaccrediteerd certificaat kan uw kans om in aanmerking te komen voor een tender, aanbesteding of andere opdracht volledig inperken. Wordt certificatie als eis gesteld, dan verwachten goed geïnformeerde opdrachtgevers een geaccrediteerd certificaat.

Efficiëntere inkoop

De eis voor geaccrediteerde certificaten in de RFP-fase van tenders en aanbestedingen vangt al veel eisen aan leveranciers af.

Differentiatie van concurrenten

Stellen zij een geaccrediteerd certificaat niet zelf als concrete eis, dan kan deze u juist een onderscheidende werking ten opzichte van concurrenten zonder certificaat, of zonder geaccrediteerd certificaat opleveren. De uitdaging zit er vooral in dat opdrachtgevers voldoende op de hoogte zijn van het verschil. Een uitdaging voor uw verkopers.

   

Een geaccrediteerd certificaat kan dus een commerciële kans zijn voor uw organisatie, maar bij het ontbreken daarvan ook een reden tot uitsluiting!

De inhoudelijke waarde van accreditatie

De beoordeling van een certificatie-instelling door een accreditatie-instelling is redelijk breed en diepgaand. Maar één onderwerp is waardevol om daar even uit te lichten; aan de hand van eisen in de IAF MD 10 wordt vastgesteld of de instelling competent is om in een bepaald werkgebied certificatie uit te voeren. Dit betekent voor u als certificaathouder dat de auditor over de juiste achtergrond en deskundigheid beschikt om binnen uw branche en organisatie een beoordeling uit te voeren.

Nog belangrijker is dat een auditor van een geaccrediteerde certificatie-instelling dan ook in staat is om met zijn of haar begrip van uw processen kansen en risico’s bloot te leggen waar uw organisatie haar voordeel mee kan doen. Die toegevoegde waarde zou zomaar eens beperkter tot uiting kunnen komen als die competenties en ervaringen niet dusdanig geborgd zijn dat er onvoldoende begrip is van uw processen en organisatie.

Hoe achterhaalt u of de door u gekozen certificatie-instelling onder accreditatie beoordeelt?

Gaat u certificatie-instellingen vergelijken? U kunt via de website van de RvA of door contact op te nemen met een certificatie-instelling zelf achterhalen of zij alle certificaten die u wilt behalen onder accreditatie kunnen beoordelen. Certificatie-instellingen zijn tevens verplicht om in een overeenkomst voor certificatie aan te geven of zij de beoordeling van uw systeem volgens een bepaalde norm onder accreditatie uitvoeren.

Zorg dat u niets over het hoofd ziet bij het selecteren van een certificatie-instelling.

Natuurlijk wilt u de certificering van uw managementsysteem zo spoedig mogelijk rond krijgen. In deze afrondende fase van het traject is het niet vreemd dat u een aantal vragen heeft, zoals:

  • Op welke zaken dien ik, naast accreditatie scherp te zijn bij het kiezen van een certificatie-instelling?
  • Indien ik een certificatie-instelling kies; wat kan ik precies verwachten?
  • Hoe wordt een audit vormgegeven en hoe plan ik deze zo efficiënt mogelijk in?
  • Hoe kan ik het behaalde certificaat zo goed mogelijk vermarkten (promotie)?

In de Gids voor het succes van de KAM-coördinator worden al deze zaken gebundeld. Een aantal vakkundige professionals beschrijven de valkuilen, delen de slimme opstekers en nemen u mee in de te nemen stappen om uw doelen te bereiken.

Download de gids voor het succes van de KAM-coördinator hier.

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland