Asbest wetgevingU bent actief in de asbestsanering en wilt aan de wetgeving (blijven) voldoen, ook op het moment dat deze wijzigt. Afgelopen 1 april 2019 was dit het geval. Het nieuwe certificatieschema voor asbestverwijdering is ingegaan. Hierdoor zijn er een aantal zaken gewijzigd waarvan u op de hoogte wilt zijn. Want wat betekenen deze veranderingen voor u? In dit blog gaan we dieper in op de belangrijke wijzigingen die u niet mag missen.


Het nieuwe procescertificaat asbestinventarisatie en asbestverwijdering

In het verleden werd de term SC-530 gehanteerd, maar deze in inmiddels niet meer actueel. Vanaf 1 april 2019 is het ’Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’ gepubliceerd. Kortweg: het Procescertificaat Asbest. Op de website van Ascert kunt u de norm gratis downloaden.

Wat is er veranderd in de nieuwe asbest wetgeving? 

De asbest wetgeving was tot op heden een bijlage van artikel 4.27 in de Arbeidsomstandighedenregeling. Vanaf 1 april fungeert het schema (opnieuw) als zelfstandig certificatieschema, onder accreditatie. Het certificaat kunt u onder accreditatie behalen, waardoor het beschermd is; alleen instanties die in het bezit zijn van een accreditatie mogen een certificaat voor asbestverwijdering of asbestinventarisatie verstrekken.

Wat betekent dit voor u?

Bent u werkzaam in de asbestsanering en heeft u momenteel een geldig asbestverwijderings- of inventarisatiecertificaat? Het certificaat dat u in bezit heeft blijft geldig en de looptijd blijft gelijk. Hercertificering is dus niet vereist. U ontvangt wel een nieuw certificaat na de eerstvolgende kantooraudit. Zodra de accreditatie een feit is, zult u op het certificaat een RVA-logo (Raad voor Accreditatie) vinden. 


De belangrijkste wijzigingen voor Asbestinventarisatie


1. Open lucht

Artikel 22, lid 11
Het is nu mogelijk hechtgebonden bronnen die zich onder een (hechtgebonden) asbesthoudend dak bevinden in te delen in het verwijderingsregime openluchtcondities net als het dak, mits dat in een en dezelfde gang wordt verwijderd. Dit kan mogelijk kosten besparen.

2. Definitie open lucht

Artikel 22, lid 12
In de vorige wetgeving was er geen definitie beschreven voor ‘open lucht’, in de nieuwe norm is een definitie opgenomen waar een ruimte aan moet voldoen om als open lucht te worden gekwalificeerd. Dit geeft de opdrachtgever en de asbestinventariseerder duidelijkheid en zo wordt discussie voorkomen. 

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook]

3. Meldingstermijn

Artikel 18, lid 3
De meldingstermijn is aangepast voor asbestinventariseerders. Het aantal uur dat een melding gedaan moet worden voorafgaand aan de werkzaamheden is van 48 uur naar 24 uur gegaan. Let wel: dit geldt uitsluitend voor de inventarisatie van asbest. Het voordeel is dat u sneller en duidelijker kunt acteren op een melding van asbest.

 

De belangrijkste wijzigingen voor Asbestverwijdering


1. Werken onder toezicht

Artikel 27
De nieuwe norm stelt dat leerlingen (Deskundig Asbest Verwijderaar, DAV-1) voor asbestverwijdering alleen nog maar onder direct toezicht van een DAV-2 of een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbest) mogen werken. Zonder dat er tegelijkertijd andere leerlingen begeleid worden.  

2. Eindbeoordeling

Artikel 28
De DTA of DAV-2 mogen onder voorwaarden de projectlocatie verlaten tijdens een vrijgavenmeting. Dit was onder de vorige regeling niet toegestaan. Mits het containment is verzegeld en er geen derden op locatie aanwezig zijn, mag de DTA of DAV nu de projectlocatie tijdens de luchtmeting wel verlaten.

3. Containment

Artikel 43, Lid 3i
In het nieuwe schema staat beschreven dat werkzaamheden voortaan van buitenaf inzichtelijk moeten zijn en beoordeeld moeten kunnen worden. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een kijkvenster kan dit worden gerealiseerd.

4. Afwijkingen

Wanneer er in het verleden een persoonlijke afwijking bij een DAV werd geconstateerd, kreeg naast het bedrijf en de betrokken medewerker, in een aantal situaties ook de DTA een persoonlijke afwijking. In het nieuwe schema wordt een afwijking aan het bedrijf en de bij de afwijking betrokken medewerker toegekend en zal de afwijking niet ook aan de DTA worden toegekend.

Een persoonlijke afwijking had in het verleden als gevolg dat de DTA zijn werk tijdelijk niet mocht uitvoeren. In het nieuwe schema krijgt alleen de persoon die de afwijking heeft veroorzaakt, een persoonlijke afwijking toebedeeld. Belangrijk hierbij is dat dit enkel en alleen gaat over het persoonscertificaat, niet over het procescertificaat van het bedrijf.


Uw certificaat behouden: Leer de vaardigheden van onze experts

U wilt dat uw organisatie succesvol blijft draaien. Op de hoogte blijven en voldoen aan wetgeving is een van de onderdelen om dit te realiseren. Maar er zijn nog een hele hoop andere vaardigheden die u helpen uw certificaat te behouden. In de 'Gids voor het succes van de KAM coördinator' bundelen we de 6 succesfactoren van de KAM-coördinator in één handzaam document. Zodat u voldoende munitie heeft om uw organisatie te continueren.

Download de Gids hier. 

 

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Asbest Wetgeving veilig werken

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland