SNA

U bent lid geworden of wilt lid worden van ABU of NBBU en weet dat daar een verplichting aan hangt om een SNA-keurmerk te bemachtigen. Maar wat houdt het SNA-keurmerk precies in en waar wordt er tijdens een inspectie op gelet? Wij doen het allemaal uit de doeken in deze blog.

Het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is een keurmerk gericht op ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden (uitzendbureaus, detacheerders en payrollorganisaties) en aannemers van werk. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid en zij beheren het keurmerk. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Bedrijven met een SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor de risico’s voor de inlener en uitbesteder van werk m.b.t. inlenersaansprakelijkheid en de ketenaansprakelijkheid wordt beperkt.

Hoe bereid ik me voor op een SNA inspectie?

Voorafgaand aan de inspectie ontvangt de onderneming een planningsbrief met daarin de datum en tijd waarop de inspectie zal plaatsvinden en een opgave van de normelementen die tijdens de inspectie aan bod komen. Naast de planningsbrief ontvangt de onderneming ook een checklist met documenten die voorafgaand aan de inspectie door de onderneming klaargezet dienen te worden.

Waar wordt op gelet tijdens een SNA inspectie?

Een SNA-inspectie checkt dus of er gewerkt wordt volgens geldende wet- en regelgeving en of de risico’s voldoende beperkt worden. Daarvoor worden onder andere de volgende zaken gecontroleerd:

De personeelsadministratie
Daarbij wordt er gekeken of de identificatie van werknemers correct is uitgevoerd. Zo checkt de inspecteur of in de personeelsdossiers een kopie van het bij indiensttreding geldige identiteitsdocument, een bij indiensttreding getekende arbeidsovereenkomst en een getekende loonheffingsverklaring opgenomen zijn.

De loon- en financiële administratie
Op basis van een steekproef van verkoopfacturen, urenregistratie en loonstroken controleert de inspecteur de wijze waarop de urenregistratie plaatsvindt, of er conform de urenregistratie wordt verloond en gefactureerd. Zo wordt er gecontroleerd of bij de verloning minimaal voldaan is aan de regels omtrent het wettelijk minimumloon waarbij zowel wordt gekeken naar de hoogte van het loon, eventuele inhoudingen op het loon, de uitbetaling van het loon, de hoogte van de vakantiebijslag als het recht op vakantiedagen.

Bij de controle op de financiële administratie worden de aangiften omzetbelasting en loonbelasting gecheckt. Hierbij wordt gecontroleerd of deze aangiften conform wet- en regelgeving worden gedaan, zij aansluiten op de financiële administratie respectievelijk de loonadministratie en of de aangiften op tijd zijn ingediend en afgedragen.

Cao
Daarnaast toetst de inspecteur of er een procedure aanwezig is voor het toepassen van de relevante cao-beloning en dat deze procedure wordt gevolgd. Zodat het bijvoorbeeld niet kan zijn dat een persoon bijvoorbeeld het minimumloon krijgt terwijl de cao zegt dat ze minimaal 11 euro per uur moet verdienen. Indien de geïnspecteerde onderneming gebonden is aan de Cao voor Uitzendkrachten vindt een uitgebreidere controle op de naleving van de cao plaats. Er wordt dan ook gekeken of de onderneming is aangesloten bij het toepasselijke pensioenfonds en sociaal-fonds-cao, of de cao voor Uitzendkrachten wordt nagekomen met betrekking tot de bepalingen inzake de opbouw, de opname en de uitbetaling van de reserveringen voor vakantiebijslag, vakantiedagen, kort verzuim en feestdagen en of initiële loonsverhogingen worden doorgevoerd.

Uitleen van werk
Stichting Normering Arbeid heeft regels opgesteld over het toetsen van in- en doorleen van arbeidskrachten en uitlenen van werk en opdrachten verstrekken aan ZZP’ers. Naleving van deze eisen worden indien van toepassing op de onderneming ook gecheckt tijdens een inspectie.

Hoe vaak vindt een SNA inspectie plaats?

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de verplichtingen vanuit SNA voldoet, wordt zij normaliter tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Mocht er aanleiding zijn voor een hogere frequentie, kan dit worden uitgebreid naar vier maal per jaar. Daarentegen kan indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan een onderneming in aanmerking komen voor een verlaging van de inspectiefrequentie naar eenmaal per jaar.


Weten hoe anderen een SNA inspectie ervaren?

Benieuwd hoe anderen de SNA-inspecties van TÜV NORD ervaren? Lees dan de referentiecase die wij optekenden met Quoratio Groep. Zij worden inmiddels al jaren geïnspecteerd voor het SNA-keurmerk en zien de inspecties als sparringsmomenten om de lessen mee te nemen in hun eigen proces.

Download hier de referentiecase.

New Call-to-action

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren SNA inspectie

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland