CSRD reporting

De maatschappij wordt zich steeds bewuster van de impact die we met elkaar hebben op mensen (people), het milieu (planet) en bedrijven (profit). Dat deze ontwikkelingen niet alleen maar positief zijn staat voor velen vast, en er is een kentering gaande in de manier waarop we met mens, milieu en planeet omgaan. De komst van de CSRD in 2023 is er daar een van, en gaat helpen om duurzaamheid ook meetbaar en aantoonbaar te maken. Wat is de impact van CSRD en hoe gaat het helpen om duurzaamheid echt te integreren in organisaties? We zetten het op een rij.

Ontwikkelingen

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een voorstel wat vanuit Europa is gedaan, welke grote bedrijven verplicht om vanaf 2023 te rapporteren over duurzaamheid. Veel van de organisaties in scope van de CSRD zijn zich al bewust van hun handelen, en hebben duurzaamheidsontwikkelingen omarmd. Zo zijn veel organisaties van een puur kapitalistisch perspectief steeds meer gericht op purpose, en in die zin richten zij zich ook meer en meer op stakeholders value in plaats van alleen shareholders value. Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan (of waar duurzaamheid zelfs de kern van het bedrijf is) die in top-lijstjes van meest waardevolle bedrijven staan. Denk bijvoorbeeld aan de vegetarische slager, tony’s chocolonely of dopper. Ook bedrijven die van oudsher duurzaamheid niet als kernactiviteit hadden, maken stappen op het gebied van duurzaamheid en de rapportage hiervan. Een ontwikkeling op rapportagegebied is dat de ACM (Autoriteit Consument & Markt) duurzaamheidsclaims controleert, om zo greenwashing tegen te gaan. Met andere woorden; maken bedrijven hun duurzaamheidsclaims ook daadwerkelijk waar? Tot slot is er steeds meer aandacht, bijvoorbeeld in de media, voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waarin 17 doelen worden gesteld om de wereld in 2030 een betere plek te maken.

Duurzaamheidstriggers

Wat veroorzaakt de toenemende aandacht van bedrijven voor duurzaamheid? Natuurlijk in de 1e plaats een intrinsieke motivatie als drijfveer om de planeet een leefbare plek te laten blijven voor mens en dier, voor zowel nu als in de toekomst. Maar er zijn ook andere triggers die een rol spelen:

 • Purpose en lange termijn waarde creatie
  Bedrijven met een duidelijke purpose worden steeds aantrekkelijker voor investeerders, en die purpose zorgt er ook voor dat ze een streepje voor hebben in de ‘war on talent’. Daarbij wordt gekeken naar de sociale impact van een bedrijf en het reduceren van negatieve milieu impact. Niet alleen maar een financieel doel, maar hoe creëert een bedrijf lange termijn waarde bepalen meer en meer het succes.
 • Concurrentievoordeel / productinnovatie
  Ook de consument vraagt steeds meer om duurzame producten, en daarmee zijn duurzame bedrijfsactiviteiten een belangrijke basis om concurrentievoordeel te realiseren. Daarnaast zie je momenteel veel bedrijven de slag maken van het verduurzamen de operatie (bijv. het kantoor of het wagenpark) naar het verduurzamen van het product. En dat is belangrijk, want daar zit vaak de daadwerkelijke impact van een onderneming.
 • Financiering
  Veel banken en financiële instellingen verstrekken gunstigere leningen aan bedrijven die duurzaam ondernemen.
 • Regulering
  De toenemende regulering gaat bijdragen aan de verdere verduurzaming van veel ondernemingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de klimaatwet, maar ook de due diligence op basis van de OESE richtlijnen die steeds meer impact heeft.

Duurzaamheidsverslaglegging

Het definiëren van waarde werd lang alleen op financiële indicatoren gedaan, de hierboven genoemde ontwikkelingen en triggers zorgen ervoor dat dat ook steeds meer op Environmental, Social en Government (ESG) aspecten gebeurt. Dat maakt dat duurzaamheidsverslaglegging benodigd is, en we zien dat steeds meer bedrijven een vorm van duurzaamheidsverslaglegging doen. Tegelijkertijd stijgt ook de CO2 emissie. Daaruit kan geconcludeerd worden dat er meer bewustzijn is rondom duurzaamheid, maar ook dat die verslagen nog niet geleid hebben tot een daadwerkelijke verandering. Een analyse laat zien dat veel duurzaamheidsverslagen onvoldoende compleet, betrouwbaar of vergelijkbaar zijn.

Integratie in management reports

Om deze verandering daadwerkelijk te laten plaatsvinden is er een bredere manier nodig van het rapporteren over waarde creatie. Dat wordt gedaan door niet financiële informatie te integreren in het jaarverslag, waarmee de directie ook over de ESG aspecten verantwoording aflegt. Daar is de NFRD (Non Financial Reporting Directive, ook wel bekend als Besluit Bekendmaking niet Financiële Informatie) voor in het leven geroepen. In Nederland is deze van toepassing op zo’n 150 grote organisaties, die op dit moment dus al transparantie geven over:

 • Milieu aangelegenheden
 • Sociale en werknemers aangelegenheden
 • Mensenrechten
 • Anti corruptie en witwassen
 • Diversiteit in board of directors

Van NFRD naar CSRD

Daar waar de NFRD momenteel voor zo’n 150 organisaties van toepassing is, zullen zo’n 500 – 600 bedrijven in scope van de CSRD vallen. Dat wordt veroorzaakt door de eisen die de CSRD stelt aan bedrijven die in scope zijn:

 • Gemiddeld meer dan 250 werknemers over het boekjaar
 • Netto omzet van minimaal € 40 miljoen
 • Balanstotaal van meer dan € 20 miljoen

Bedrijven die aan ten minste 2 van bovenstaande 3 kenmerken voldoen worden verplicht om te rapporteren volgens de CSRD. De Nederlandse Beroepsgroep Accountants verwacht overigens dat het om zo’n 3000 bedrijven gaat. En ook MKB bedrijven gaan waarschijnlijk met de CSRD te maken krijgen, aangezien de grotere bedrijven vanuit het ketenperspectief vragen gaan stellen. De verwachting is dat CSRD in 2026 voor MKB verplicht zal zijn, maar gezien bovenstaande zullen MKB bedrijven er dus eerder mee te maken krijgen.

Ook inhoudelijk bouwt de CSRD voort op de NFRD

Niet alleen de scope wordt in de CSRD uitgebreid ten opzichte van de NFRD, ook inhoudelijk wordt er meer verwacht. Zo is er een uitbereiding van de transparantieverplichting. Bedrijven moeten ook gaan rapporteren over dubbele materialiteit en met toekomstgerichte informatie. Dubbele materialiteit wil zeggen dat er zowel outside-in (impact van duurzaamheid gerelateerde risico’s en kansen op de organisatie) als inside-out (impact van de organisatie op mens en milieu) gekeken wordt. Toekomstgerichte informatie wil zeggen dat er niet alleen meer teruggekeken moet worden, maar in de rapportage ook naar de toekomst gekeken moet worden. Bijvoorbeeld de uitstoot van CO2; alleen rapporteren wat de uitstoot is geweest is niet genoeg. Toekomstgerichte informatie zal hierbij moeten worden opgenomen, waarbij op basis van de historische uitstoot ook een doelstelling wordt geformuleerd naar de toekomst. Deze doelstelling zal in lijn moeten zijn met de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs.

Waarover moet onder de CSRD gerapporteerd worden?

Er zijn een aantal zaken die al vaststaan, en ook nog een aantal zaken die nog niet zeker zijn maar wel verwacht worden. Wat al vaststaat met betrekking tot rapportage onder CSRD:

 • Dubbele materialiteit is de basis (wat zijn voor u relevante thema's)
 • Beleid, strategie, processen, governance, systemen
 • Ketenperspectief & due diligence proces
 • Forward looking: historie en targets
 • ESG (Environmental, Social, Governmental)
 • Milieu impact in lijn met EU taxonomie
  • Regelgeving wat greenwashing wil tegengaan
  • Geeft meer duidelijkheid
  • Science based targets

Nog niet zeker maar wel verwacht zijn:

 • Een bindende rapportage standaard
 • Specifieke KPI’s op bepaalde thema's
 • Sector KPI’s

Op deze manier moet de CSRD organisatie helpen om van compliance naar purpose te gaan!

MVO Prestatieladder als aantoonbaar bewijs

Bent u, of gaat u, aan de slag met CSRD dan ligt er wellicht een grote uitdaging op u te wachten. Het aantoonbaar maken van uw duurzaamheidsprestaties behelst immers meer dan alleen een rapportage. De MVO Prestatieladder helpt u hierbij. Onze experts schreven een praktisch stappenplan waarmee u aantoonbaar maakt dat u daadwerkelijk uw MVO maatregelen in de praktijk brengt om zo uw MVO doelen te bereiken.

Download het stappenplan hier.

Download het MVO Prestatieladder stappenplan

 

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren MVO Duurzaamheid CSRD reporting

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland