Wat houdt de Wkb in

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nadert. Met deze wet verhuist de technische toetsing aan het vigerende Bouwbesluit en het bouwtoezicht van de gemeente naar erkende Kwaliteitsborgers. Per 1 juli 2022 wordt deze wet van kracht. Hoog tijd dus om er in te duiken en misschien zelfs al mee aan de slag te gaan.

Waarom een nieuwe wet (Wkb)?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is ontstaan vanuit de wens het aantal gebreken tijdens de bouw - denk daarbij aan constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties – te verminderen. Met de Wkb wordt:

  • de borging van bouwkwaliteit verbeterd
  • de positie van de opdrachtgever versterkt
  • kwaliteitsverbetering gestimuleerd en faalkosten gereduceerd

Om deze zaken daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, worden bouwbedrijven door de Wkb meer gecontroleerd tijdens de bouwfase. Deze controle vindt plaats door onafhankelijke kwaliteitscontroleurs, zogenaamde Kwaliteitsborgers. Zij controleren of alles voldoet aan de gestelde technische eisen. Deze controle vindt niet alleen voor- of achteraf plaats, maar gedurende het hele bouwproces; van ontwerp tot oplevering.

Wie zijn deze Kwaliteitsborgers?

De controle gedurende het hele bouwproces wordt belegd bij zogenaamde Kwaliteitsborgers. Dit zijn erkende/gecertificeerde kwaliteitscontroleurs die erop toezien of het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen. Een Kwaliteitsborger toetst allereerst het bouwplan (ontwerp) aan het vigerende Bouwbesluit en komt vervolgens op diverse momenten tijdens het bouwproces inspecteren. Daarnaast zal hij of zij tussendoor documenten opvragen om te controleren of bouwdelen voldoen aan de wettelijke eisen. De bouwer heeft hierin een belangrijke rol om tijdig alle relevante bewijsstukken aan te leveren.

Al deze controles en documenten zorgen voor dossiervorming en een Verklaring door de Kwaliteitsborger. In dit dossier staan alle beoordeelde fasen van het bouwproject (toetsing- en toezichtfase), waarmee aangetoond kan worden dat er voldaan wordt aan alle (kwaliteits)eisen van het Bouwbesluit. Op basis van het oordeel van de kwaliteitsborger dient er een gerechtvaardigd vertrouwen te zijn dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (artikel 7aa uit de Woningwet). Dit alles resulteert in de vereiste Verklaring. De vergunninghouder dient deze in te dienen bij het bevoegd gezag alvorens het bouwwerk in gebruik kan worden genomen.

Wie is verantwoordelijkheid binnen de Wkb?

Binnen de Wkb is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging. Ontwikkelaars, corporaties en partijen uit de ontwikkelende aannemerij zullen een onafhankelijke Kwaliteitsborger in moeten schakelen om het bouwontwerp te laten toetsen en controles uit te voeren. Aannemers zijn verantwoordelijk voor de gevolgen indien er gebreken zijn, tenzij deze niet aan hen zijn toe te rekenen. Wel ligt het risico en de bewijslast bij hen. De klant kan de aannemer daardoor dwingen de gebreken te herstellen, ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.

De positie van de particuliere of zakelijke opdrachtgever wordt met deze nieuwe wet dus versterkt.

Bovendien beperkt de aansprakelijkheid zich niet alleen tot bouwtechnische aspecten, maar ook door de bouwconsument ervaren kwaliteitsaspecten.

Proefprojecten

Het lijkt nog even te duren voordat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht wordt, maar tot 1 juli 2022 kunnen er al proefprojecten uitgevoerd worden. Met deze proefprojecten kunnen de interne processen voor kwaliteitsborging getoetst worden. Ook is het dé testcase om de wisselwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger op scherp te zetten.

Daarnaast is er bij de gemeente vaak een soort van ‘leergeld’ te verkrijgen, middels legeskorting, waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden. TÜV NORD kan als Kwaliteitsborger u ondersteunen bij een proefproject. U kunt daarvoor contact opnemen.

Wat is nu precies het verschil met de huidige situatie?

We hebben u nu kort uitgelegd wat de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) inhoudt. Maar soms is het ook fijn om concreet de verschillen tegenover elkaar te zien. Daarom hebben wij met onze inhoudsdeskundige een handig factsheet ontwikkeld waar de belangrijkste verschillen tussen de huidige situatie en de nieuwe Wkb staan opgesomd.

Download het factsheet

Download het Wkb Factsheet

Onderwerpen:

Alle onderwerpen veilig werken bouw Wkb Bouwkwaliteit

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland