TUV-0131

Vanaf 1 januari 2024 zal naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) daadwerkelijk inwerkingtreden, en dat brengt veel veranderingen met zich mee. Voor aannemers is het dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van nieuwe verwachtingen, maar ook om goed voorbereid te zijn om stagnatie in het bouwproces te voorkomen. Daarom nemen we een aantal zaken in aanloop van de nieuwe wet met u door.

1. De tijdlijn: 3 maanden vóór start bouw

Een goede grip op de tijdlijn zorgt ervoor dat u weet wanneer u contact op moet nemen met een Kwaliteitsborger. De som van 2 rondes toetsing aan het Bouwbesluit, aanpassingen, conceptversies, een definitief borgingsplan en de 4 weken vóór de start van de bouw om de bouwmelding in te dienen; geeft een totaal van 12 weken. Dat wil zeggen dat alle relevante stukken minimaal 3 maanden voor start bouw ingediend moeten worden bij een Kwaliteitsborger.

Zodoende is het van belang om op tijd een Kwaliteitsborger in te schakelen. Door op tijd op zoek te gaan naar een Kwaliteitsborger die bij u past kunt u de verwachtingen duidelijk managen. Zo minimaliseert u de kans op vertraging van start bouw.

2. Planning: afstemmen met een Kwaliteitsborger

De planningen van u als aannemer en van de Kwaliteitsborger moeten overeen komen. Het is natuurlijk niet prettig als één van de twee partijen op de ander moet wachten door overbelasting. Plan daarom genoeg tijd in om tot overeenkomst met een Kwaliteitsborger te komen. Naast de 3 maanden vóór start bouw die de adviestijdlijn aangeeft, is het verstandig om ook offerte-overleg in uw eigen planning mee te nemen.

Door op tijd contact op te nemen met een Kwaliteitsborger legt u tijdig capaciteit vast. Stagnatie door allerlei nieuwe taken en verantwoordelijkheden rondom kwaliteitsborging is onnodig vervelend en de gevolgen zijn bijvoorbeeld: dubbele inhuur van benodigd werkmaterieel of zelfs boetes voor vertraagde oplevering omdat de Verklaring niet tijdig kan worden afgegeven door het ontbreken van informatie. Door op tijd op zoek te gaan naar een Kwaliteitsborger en de planningen naast elkaar te leggen voorkomt u die stagnatie.

3. Capaciteit: projectschaal en beschikbaarheid van de Kwaliteitsborger

Wanneer er de wens leeft om vooral het aspect van dossiervorming te oefenen, kan er ook gekozen worden om een proefproject te starten zonder dat de gemeente daar (actief) bij betrokken is. Bij een dergelijk project liggen de verantwoordelijkheden omtrent technische toetsing dus nog bij het bevoegd gezag, maar werken de aannemer en Kwaliteitsborger wel al samen aan het vormen van de bewijsvoering dat het bouwwerk voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Op deze manier kan een aannemer al kennis maken met een instrument voor dossiervorming en intern de processen al oefenen m.b.t. het aanleveren van documenten en foto’s bij een Kwaliteitsborger.

4. Benodigde software

De nieuwe Wkb schrijft meer eigen controles voor en dat houdt in dat regelmatig bewijsstukken aangeleverd moeten worden aan de Kwaliteitsborger om deze te overtuigen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Door ervoor te zorgen dat u over de juiste tools beschikt om een Kwaliteitsborger digitaal mee te laten kijken en de bewijslasten aan te leveren, maakt u het proces zo gemakkelijk mogelijk. Bespreek deze mogelijkheden met de Kwaliteitsborger.

Minimale Wkb-inspanning, maximale bouwkwaliteit? - Maak gebruik van de BKapp

5. Benodigde documenten

Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt moet een Kwaliteitsborger verschillende documenten aangeleverd krijgen. Onderstaand een kort overzicht wat u per fase moet aanleveren:

Offertefase

 • Algemene gegevens, zoals kopersopties en een planning;
 • Bouwkundige tekeningen, zoals de situatie, plattegronden, en principedetails;
 • Een omschrijving van constructieve uitgangspunten, zoals funderingssysteem en vloertypen.

Risicobeoordelingsfase

 • Algemene gegevens, zoals nota’s van wijzigingen en een toelichting van de bouwvolgorde;
 • Alle bouwkundige tekeningen, waaronder gevels, en kopersopties per woning;
 • Constructieve berekeningen zoals een hoofdberekening, funderingsadvies, en stabiliteitsberekeningen;
 • Constructietekeningen zoals een palenplan, plattegronden, doorsneden, en details;
 • Alle installatiegegevens en tekeningen;
 • Alle benodigde rapporten, zoals BENG, MPG, een brandveiligheidsrapport, en geluidsrapport;
 • Attesten en certificaten.

Uitvoeringsfase

 • Een planning van de bouwwerkzaamheden;
 • Constructieve gegevens, zoals kalenderstraten en een akoestische doormeting;
 • Detailtekeningen van de constructie;
 • Een BENG-berekening voor zover van toepassing;
 • Verschillende keuringsrapporten, zoals inregelstaten ventilatie.

Afrondingsfase (Dossier Bevoegd Gezag)

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien o.a. van gebruiksfuncties en afmetingen;
 • Constructiegegevens, zoals de uitgangspunten, de gewichts- en stabiliteitsberekening, schematisering, en het grondonderzoek van de gerealiseerde situatie;
 • Installatiegegevens, zoals ventilatievoorzieningen;
 • Verschillende rapporten, zoals een milieuprestatieberekening (MPG);
 • Gegevens en bescheiden over de brandveiligheid van het bouwwerk;
 • Een BENG berekening van de gerealiseerde situatie;
 • Overige documenten, zoals een Verklaring.

Verzeker dat u klaar bent voor de Wkb

Neem contact op met TÜV NORD om verzekerd te zijn dat u een Kwaliteitsborger als partner heeft voor uw bouwprojecten en zodoende geen vertraging oploopt. Wij gaan graag met u in gesprek over uw toekomstige projecten.

Stel uw vraag

 New Call-to-action

 

Onderwerpen:

KAM-advies Alle onderwerpen bouw inspectie Wkb Bouwkwaliteit

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland