MENU

iso-14001-certificering.jpg

ISO 14001 is misschien wel een van de meest gecompliceerde normen voor certificering. U besluit de milieuwetgeving in kaart te brengen voor uw organisatie. Vraagt u zich wel eens af hoe u grip krijgt en behoudt op de continu veranderende milieueisen? We delen in dit blog de 5 meest voorkomende valkuilen van ISO 14001:2004 én ISO 14001:2015. 

Resultaten uit onderzoek 

Deze meest voorkomende valkuilen, zijn uit een analyse van de meest geschreven afwijkingen van praktisch alle certificatieschema's, tot stand gekomen. Dit resultaat hebben we gebundeld in een compleet Trendrapport, waaraan een groot aantal ervaringsdeskundigen hebben bijgedragen om de dieperliggende oorzaken boven tafel te krijgen. Tevens hebben we statistieken verzameld uit duizenden auditresultaten. In dit blog ligt de focus op de top 5 afwijkingen tijdens ISO 14001 certificering.

Verkrijg waardevolle inzichten in de valkuilen tijdens audits - Download het  Trendrapport Afwijkingen in Audits

 

De meest voorkomende ISO 14001:2004 valkuilen 

 

 


1. Zijn wettelijke en andere eisen gedefinieerd? 

Het blijkt in de praktijk dat men de wettelijke en andere eisen uit de ISO 14001 norm niet voldoende identificeert. Ook worden deze eisen niet, of niet voldoende vastgelegd in de Wettelijke Milieuaspectenregister. Dit zorgt ervoor dat deze eisen niet beheerst zijn in het milieumanagementsysteem. De eerste stap is daarom dat u eerst gaat kijken welke milieuwetgeving van toepassing is op uw activiteiten (en wat uw activiteiten zijn). Let hier op dat u ook rekening houdt met de activiteiten buiten het activiteitenbesluit. Dit zijn uw indirecte milieuactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de brandstof die u verbruikt tijdens het transport van uw product.

2. Zijn doelstellingen, taakstellingen en programma’s opgesteld? 

Het grootste probleem dat we signaleren bij het opstellen van doelstellingen voor milieu is dat deze zijn opgesteld in een eenheid die niets zegt over de milieuprestaties. Dit komt omdat er geen rekening is gehouden met de groei van het bedrijf. Het is daarom verstandig een maatstaf aan te houden, zoals: vermindering van het energieverbruik / eenheid product. Het is zaak dat u niet alleen uw milieudoelstellingen behaalt, maar hier ook acties aan koppelt om mogelijke verbeteringen te signaleren en realiseren. Met behulp van de PDCA-cyclus kunt u betere milieuprestaties leveren tijdens uw ISO 14001 certificering. Dit draagt bij aan het behalen van uw doelstellingen voor milieu.

3. Is de beoordeling van de naleving uitgevoerd? 

De beoordeling op de naleving is vaak niet of niet volledig uitgevoerd en de beoordeling is niet aantoonbaar te maken. Risico’s worden uiteraard niet zichtbaar op die manier. Terwijl dit het doel is van deze normeis. Zorg er altijd voor dat u beoordelingen vastlegt ter naslag, zodat u het voldoen aan deze ISO 14001 normeis aantoonbaar kunt maken. Daarnaast is het ook zaak dat u een opvolging geeft aan de risico’s die u constateert. Dit is ook een valkuil die we signaleren.  

4. Zijn de werkzaamheden beheerst? 

Deze normparagraaf ziet er in feite op toe dat de werkzaamheden op de werkvloer beheerst worden. We komen in de praktijk regelmatig tastbare milieurisico’s tegen die niet beheerst of niet voldoende beheerst worden. U kunt denken aan zaken zoals de opslag van gevaarlijke stoffen. Houdt u daarom mogelijke risico’s op de werkvloer scherp. Kijk regelmatig door de bril van een milieumanagement specialist en geef uw situatie een kritische blik.

5. Zijn alle milieuaspecten geïdentificeerd? 

We zien dat het vooral misgaat bij het milieuaspectenregister. Men heeft vaak de milieuaspecten en risico’s waarmee men in aanraking komt niet geïdentificeerd. Daarnaast dient u ook het milieuaspectenregister te onderhouden en te beoordelen op actualiteit. De reden dat het vaak misgaat op dit onderdeel komt o.a. door een gebrek aan aandacht. Het wordt bijvoorbeeld vergeten omdat het niet tijdig terugkeert als herhaalactie. Het kan helpen dit op te nemen in de agenda welke regelmatig besproken wordt. Een simpele oplossing!

De meest voorkomende ISO 14001:2015 valkuilen

Ondanks dat er in 2015 een nieuwe norm voor ISO 14001 is uitgebracht, zien we een overlap in valkuilen terugkomen. Zo zien we ook in de 2015 versie de paragraaf 6.1.2 Milieuaspecten en de paragraaf 9.1.2b Beoordeling van de naleving als valkuil boven water komen (enkel de naamgeving is  veranderd; de paragraaf 4.5.2 'Evalueren van compliance' is gelijk aan de paragraaf 9.1.2b 'Beoordeling van de naleving'). Onderstaand lichten we de valkuilen toe, die we specifiek in de 2015 versie tegenkwamen.

Algemeen genomen blijft een belangrijke valkuil het draagvlak van bovenaf om prioriteit te geven aan milieu activiteiten. Het kan u helpen de voordelen van een ISO 14001 certificering te vertalen naar de taal van het management. Denk aan minder kosten, meer zekerheid en meer omzet.  

Verkrijg waardevolle inzichten in de valkuilen tijdens audits - Download het  Trendrapport Afwijkingen in Audits

 
1. Bent u voldoende voorbereid op noodsituaties? 

De nummer 1 valkuil heeft te maken met het onvoldoende voorbereid zijn en reageren op noodsituaties. Het ontbreekt organisaties vaak aan procedures en maatregelen om goed te kunnen handelen bij een calamiteit, zoals een ontruimingsplan. In de praktijk reageren mensen altijd anders op noodsituaties. Het is daarom in het belang van de veiligheid van uw mensen, om ervoor te zorgen dat u deze situaties periodiek oefent. Registreer dergelijke oefeningen om het voldoen aan deze normeis aantoonbaar te  maken.

2. Is er voldoende bewustzijn bij medewerkers? 

Bewustzijn is niet altijd aanwezig bij medewerkers, en in dit geval bewustzijn van de compliance-verplichtingen. Wanneer deze onvoldoende concreet zijn gemaakt, kunnen ze ook niet worden vertaald naar procedures voor de werkvloer. Dit heeft in feite te maken met het leggen van de basis; zorg eerst dat u uw belangrijke milieuaspecten identificeert. Ook is het belangrijk iemand aan te stellen die hiervoor verantwoordelijk is en zich bewust is van deze verantwoordelijkheid. Daar gaat het ook meer dan eens mis.

4. Zijn competenties van medewerkers geborgd? 

Het gaat bij deze normeis voornamelijk mis bij het vaststellen en borgen van de competenties van medewerkers. Dit is niet altijd goed geregeld. Medewerkers zijn bijvoorbeeld niet altijd in het bezit van benodigde of geldige diploma’s. Het zit hem vooral in de prioriteit en aandacht om dit soort zaken op tijd te regelen. Het kan u helpen dergelijke acties niet over het hoofd te zien door deze te automatiseren, zoals reminders in uw agenda instellen.

 

Sta sterker in uw schoenen, download het Trendrapport

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van een certificatieprocedure komen er veel verschillende zaken op u af. Het kan dan lastig zijn overzicht te bewaren wat belangrijke aandachtspunten zijn. In het complete Trendrapport hebben we een volledig overzicht van de top 5 valkuilen van alle certificatieschema’s. Het kan u helpen de zwakke plekken in het certificatieproces te achterhalen en de juiste prioriteiten te stellen. Zo staat u sterk in uw schoenen tijdens uw eigen ISO 14001 certificering!

Download het complete Trendrapport hier.

Trendrapport Afwijkingen in Audits

Onderwerpen:

ISO 14001 Alle onderwerpen Wetgeving Certificeren

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen